Informacje o projekcie

Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ze względu na trudności z nauką osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną to grupa, która potrzebuje dłuższych i powtarzających się przez całe życie szkoleń. Osoby te potrzebują więcej czasu, aby zdobyć umiejętności życiowe takie jak: komunikacja w języku ojczystym (np. łatwe do czytania teksty, komunikacja alternatywna i wspomagająca), kompetencje matematyczne (np. zarządzanie pieniędzmi), kompetencje informatyczne (np. korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się z innymi osobami, ubiegania się o pracę) lub umiejętność uczenia się (np. trudności z zarządzaniem czasem lub z organizacją czasu wolnego). Dopóki dorośli z niepełnosprawnością intelektualną nie osiągną samodzielności w codziennych, podstawowych czynnościach, nie będą oni w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i korzystać ze wszystkich praw obywatelskich. Dlatego też osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną wymagają odpowiedniego wsparcia i pomocy, opierających się na zwiększaniu samodzielności, a nie na wyręczaniu ich w wykonywaniu obowiązków i pokonywaniu wyzwań. Istnieje stała potrzeba tworzenia lepszych i bardziej kompleksowych programów kształcenia ustawicznego dla tej grupy osób.

Projekt zatytułowany „Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną”, w skrócie PROJEKT RESPID, jest zaadresowany do osób wspierających (terapeutów, specjalistów) oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jego celem jest odpowiedź na pytanie „Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do uzyskania niezależności i samodzielności życiowej?”. Projekt jest finansowany z programu ERASMUS+, akcja KA2 – Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Rozpoczął się on we wrześniu 2016 r., a zakończy się w październiku 2017 r.

Cztery organizacje pozarządowe, tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), organizacja Rytmus z Czech, spółdzielnia socjalna Il Cerchio Cooperativa z Włoch oraz Association for Help to People With Intellectual Disabilities in the Slovak Republic ze Słowacji, zadawały sobie to samo pytanie i tak powstała idea projektu RESPID. Doświadczenia partnerów pokazują, że uzyskanie niezależności w jednym obszarze (np. zatrudnienie) wywołuje u osoby z niepełnosprawnością intelektualną chęć bycia samodzielną w innych obszarach życia (np. wyprowadzenie się z domu rodziców). Czasami jednak proces ten wymuszony jest przez trudne wydarzenie w życiu, takie jak śmierć rodzica/-ów.

Takie sytuacje zmuszają osoby wspierające, do wykorzystania swojej wiedzy i środków, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężyć życiowy kryzys.

Tematy poruszane w projekcie:

  1. współpraca z rodzicami w celu wspierania samodzielności ich dorosłych dzieci,
  2. wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie żałoby po śmierci rodziców,
  3. rozwijanie zatrudnienia wspomaganego,
  4. rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego (proces deinstytucjonalizacji, mieszkanie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej),
  5. wspieranie rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  6. szkolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną z organizacji wolnego czasu (tworzenie sieci społecznej).

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w wyżej wymienionych obszarach i stworzenie przeglądu skutecznych metod w celu dostarczenia know-how specjalistom pracującym z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwoli to specjalistom, terapeutom osób dorosłych na udzielanie odpowiedniego i kompleksowego wsparcia.

Każdy z partnerów weźmie udział w działaniach projektowych, kładąc nacisk na obszary, w których wdrożył dobre praktyki. Partner z Włoch podzieli się swoją wiedzą na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ang. augmentative alternative communication AAC), PSONI przedstawi skuteczne metody wspierania zatrudnienia wspomaganego i samodzielnego mieszkania. W Czechach i na Słowacji lokalne władze i stowarzyszenia rozpoczęły proces deinstytucjonalizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów, które umożliwiają wprowadzanie zmian. Słowacki partner ma ustalone sposoby szkolenia osób niepełnosprawnych w bezpośrednim występowaniu we własnych sprawach (self-adwokatura) oraz podzieli się know-how na temat metod podejmowania przez te osoby samodzielnych decyzji (koncentrując się na przykładzie szkolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną z organizacji wolnego czasu oraz z tworzenia sieci społecznej).

Najważniejszym rezultatem projektu RESPID będzie opracowanie skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedza na temat tych metod zostanie zebrana podczas działań projektowych (lokalne działania partnerów oraz 5 spotkań międzynarodowych). Przegląd dobrych praktyk będzie przedstawiony na stronie projektu w postaci podsumowań każdego z tematów.

Kolejnym ważnym rezultatem projektu będzie prezentacja doświadczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie ankiet wideo, wywiadów, zdjęć (dostępne także na stronie projektu po każdym spotkaniu projektowym). Partnerzy przeprowadzą wywiady ze wspieranymi osobami i stworzą informacje multimedialne na temat ich doświadczeń. Pozwoli to osobom z niepełnosprawnością intelektualną zabrać głos we własnej sprawie, zgodnie z mottem „Nic o nas bez nas!”.

Kilka słów o partnerach projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) pracuje na rzecz i w imieniu mieszkających w Polsce osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców i opiekunów prawnych. Więcej informacji na stronie: www.psoni.org.pl.

Misją organizacji Rytmus z Czech jest umożliwianie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego udziału w szerokim środowisku społecznym, np. w pracy, w szkole czy w miejscu zamieszkania. Więcej informacji na stronie: www.rytmus.org.

Włoska spółdzielnia socjalna IL CERCHIO Cooperative zajmuje się kwestiami dotyczącymi dzieci i nieletnich, osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Dzięki aktywnym działaniom w zakresie projektowania usług, spółdzielnia zapewnia wdrażanie innowacyjnych usług w celu przynoszenia korzyści całej społeczności poprzez poprawę warunków życia członków spółdzielni i ich rodzin. Więcej informacji na stronie: www.ilcerchio.ra.it.

Słowackie stowarzyszenie Association for Help to People with Intellectual Disabilities in the Slovak Republic (ZPMP v SR) jest organizacją pozarządową oraz organizacją non-profit. Głównym celem ZPMP v SR jest wspieranie działań i środków mających na celu pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej informacji na stronie: www.zpmpvsr.sk.