Informácia o projekte

Prehľad efektívnej podpory na posilnenie samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím

Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím sú skupinou ľudí, ktorá potrebuje celoživotnú podporu v oblasti vzdelávania a nadobúdania zručností.

Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú viac času na získanie základných životných zručností ako je napríklad: komunikácia v materinskom jazyku (ľahko čitateľné  texty, alternatívna a augmentatívna komunikácia); matematické vzdelanie (napríklad hospodárenie s peniazmi); počítačové zručnosti (napríklad využívanie internetu na vyhľadávanie informácií, komunikáciu s ostatnými, uchádzanie sa o prácu) alebo učenie, učiť sa (napríklad časový manažment, organizácia aktivít). Pokiaľ dospelí ľudia s mentálnym postihnutím nedosiahnu nezávislosť v každodenných základných aktivitách, nebudú schopní plne sa zúčastniť v spoločnosti a mať prospech zo všetkých občianskych práv.

Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím teda vyžadujú kompetentnú podporu a vedenie založené na zvyšovaní ich sebestačnosti, nie nahrádzanie ich vlastnej zodpovednosti a výziev.

Je nevyhnutné vytvárať lepšie a viac komplexné celoživotné vzdelávacie programy pre túto skupinu ľudí. Projekt pomenovaný „Posúdenie efektívnej podpory na posilnenie samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím“ nazvaný skrátene RESPID PROJEKT je určený dospelým školiteľom a osobám s mentálnym postihnutím a má za cieľ zodpovedať otázku „Ako efektívne podporiť ľudí s mentálnym postihnutím na ich ceste k nezávislému životu a samostatnosti?“ Projekt je financovaný z Erasmus + Program, action KA2 – Adult Education, Strategic partnership. Projekt začal v roku 2016 v septembri a bude ukončený v Októbri 2017.

4 mimovládne organizácie – Poľské združenie pre ľudí s mentálnym postihnutím, Rytmus z Českej republiky, Il Cerchio Cooperativa z Talianska a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike – sa vzájomne pýtali na túto otázku.

Skúsenosti partnerov ukazujú, že získavanie nezávislosti v jednej oblasti (napríklad zamestnanosť) spúšťa ochotu ľudí s mentálnym postihnutím byť nezávislý taktiež v iných oblastiach života (napríklad odsťahovanie sa z rodičovského domu). Niekedy sa začiatok tohto procesu spustí kvôli ťažkým životným udalostiam (ako je strata rodiča/rodičov).

Takéto situácie nútia dospelých pedagógov – často jediných podporujúcich osôb – využiť ich znalosti a zdroje a pomôcť ich klientom prekonať životné krízy.

Problémy riešené v tomto projekte sú:

  1. spolupráca s rodičmi s cieľom podporiť nezávislosť ich dospelých detí;
  2. podpora ľudí s mentálnym postihnutím v čase smútku po smrti ich rodičov;
  3. implementácia podporovaného zamestnávania;
  4. zriadenie podporovaného bývania (proces deinštitucionalizácie, žitie v miestnych komunitách);
  5. podporované rodičovstvo ľudí s mentálnym postihnutím
  6. učiť organizovať ich voľný čas (zriadiť sociálnu sieť)

 

Hlavný cieľ projektu je výmena dobrých príkladov praxe vo vyššie spomenutých témach a vytvoriť  prehľad efektívnych metód na poskytnutie „know-how“ pre profesionálov (dospelých pedagógov) pracujúcich s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím. Toto umožní dospelým pedagógom poskytovať adekvátnu a komplexnú podporu pre ich klientov.

Každý partner prispeje do projektových aktivít s dôrazom na oblasti kde implementoval dobré príklady. Partner z Talianska sa podelí o svoju znalosť alternatívnej augumentatívnej komunikácie (AAC),  Poľské združenie ukáže efektívne metódy podporovaného zamestnávania a nezávislého bývania. V Českej republike a na Slovensku proces deinštitucionalizácie vykonávaný miestnymi autoritami a združeniami implementujúcimi inovatívne projekty aby umožnili túto zmenu. Slovenský partner má dobre zavedené metódy pre poskytovanie vzdelávania pre skupiny sebaobhajcov a podelí sa so svojím „know-how“ v  procese nezávislého rozhodovania (zameraného na príklad, ako učiť ľudí s mentálnym postihnutím organizovať si ich voľný čas a budovať sociálne kontakty).

Najdôležitejší výsledok projektu RESPID je zostavenie efektívnych metód na posilnenie nezávislosti dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.  Poznatky o účinných metódach podporovanej samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím budú zozbierané počas projektových aktivít (aktivity národného partnera a 5 medzinárodných stretnutí). Prehľad dobrých príkladov bude prezentovaný na webovej stránke projektu spolu s odporúčaniami na ďalší vývoj.

Ďalší dôležitý výstup v projekte bude prezentácia skúseností ľudí s mentálnym postihnutím – video prieskumy, rozhovory, fotografie (taktiež dostupné na webovej stránke projektu po každom projektovom stretnutí). Partneri sa budú rozprávať s ľuďmi s mentálnym postihnutím a budú vytvárať multimediálne informácie z ich osobnej skúsenosti. Toto umožní klientom – ľuďom s mentálnym postihnutím – hovoriť za seba v súlade s mottom „Nič o nás bez nás“!

Pár slov o projektových partneroch:

Poľské združenie pre ľudí s mentálnym postihnutím (PSONI) pracuje v prospech a v mene ľudí s mentálnym postihnutím žijúcich v Poľsku, ich rodičov a zákonných zástupcov. Pre viac informácií prosím navštívte webovú stránku: www.psoni.org.pl.

Poslaním Rytmusu z Českej republiky je umožniť ľuďom s postihnutím aktívne sa zapojiť do prostredia hlavného prúdu – v zamestnaní, v škole a na mieste, kde žijú. Pre viac informácií prosím navštívte webovú stránku: www.rytmus.org.

Oblasti pôsobenia IL CERCHIO Cooperative z Talianska sú: Maloletí a detstvo, invalidita, starí ľudia. Združenie je proaktívne organizované podľa dizajnu služieb, ktoré ponúkajú aktiváciu inovatívnych služieb s cieľom priniesť prospech celej komunite cez zdokonalenie podmienok  pre užívateľov a ich rodiny. Pre viac informácií prosím navštívte: www.ilcerchio.ra.it

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je mimovládna a nezisková organizácia. Hlavným cieľom ZPMP v SR je všeobecná podpora aktivít a opatrení zameraných na podporu detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Pre viac informácií prosím navštívte: www.zpmpvsr.sk