Prezentacja partnerów

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Polsce, ich rodziców i opiekunów prawnych.

Rodzice, których dzieci zostały zdiagnozowane jako osoby z trudnościami w uczeniu się, chcą dać im nową rzeczywistość, zapewniając nowe możliwości. Perspektywa ta ma zastosowanie do wszystkich: małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest intencją rodziców / opiekunów, aby dać im wszechstronnie stałą pomoc, ale raczej zapewnienie możliwości, które pozwoliłyby im rozwijać się fizycznie, poznawczo i społecznie, tak aby mogły mieć aktywne, autonomiczne i pełne życie w społeczeństwie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie osób o szczególnych potrzebach – osób z trudnościami w uczeniu się – w prawdziwe życie.
Stowarzyszenie jest organizacją krajową mającą w swoim dorobku znaczące osiągnięcia. Główne obszary działalności to:

  • wczesna interwencja
  • edukacja i rehabilitacja młodzieży
  • terapia zajęciowa
  • zatrudnienie wspomagane
  • mieszkalnictwo chronione
  • IT w terapii i edukacji

PSONI składa się z ponad 11.000 członków i ma ponad 120 lokalnych oddziałów.


Organizacja Rytmus rozpoczęła działalność w 1994 r. jako organizacja pozarządowa. Pierwszym impulsem do utworzenia organizacji Rytmus było szkolenie przeprowadzone przez American Jewish Joint Distribution Committee (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy), w skrócie JDC, które miało miejsce w Pradze w latach 1992-1994. Szkolenie to pokazało nowe podejście do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które stanowią grupę docelową organizacji.

Głównymi wartościami organizacji Rytmus są szacunek dla praw człowieka, aktywne wspieranie integracji w środowisku lokalnym i promowanie samodzielności. Rytmus wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnym uczestniczeniu w społeczeństwie, np. w miejscu pracy, w szkole, w lokalnej społeczności oraz w organizacji czasu wolnego. Wykorzystując naturalne źródła wsparcia ze strony społeczności, Rytmus stosuje indywidualne podejście do osób, którym pomaga. Ponadto stara się wzmocnić w nich świadomość praw człowieka i informować je jak mają walczyć o swoje prawa.

Jest to możliwe dzięki świadczeniu usług socjalnych, edukacji ustawicznej oraz organizacji wydarzeń publicznych.


Słowacka Association for Help to People with Intellectual Disabilities in the Slovak Republic (ZPMP v SR) jest organizacją pozarządową oraz organizacją non-profit. Organizacja ZPMP v SR została utworzona w 1980 r. Zrzesza ona 44 lokalne stowarzyszenia i liczy prawie 10 000 członków. ZPMP v SR jest członkiem stowarzyszeń Inclusion Europe i Inclusion International oraz Słowackiej Rady Osób Niepełnosprawnych (ang. Slovak Disability Council).

Głównym celem ZPMP v SR jest wspieranie działań i środków mających na celu pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZPMP v SR zajmuje się profilaktyką społeczną i doradztwem społecznym (podstawowym i specjalistycznym) oraz rehabilitacją społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną. ZPMP v SR zapewnia wsparcie i doradztwo w zakresie wczesnej interwencji, opiekę przedszkolną i szkolną, rehabilitację, opiekę w dziennych ośrodkach wsparcia, usługi opieki ambulatoryjnej, możliwość zatrudnienia, zakłady pracy chronionej, domy opieki środowiskowej, pomoc rodzinie, usługi rekreacyjne oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Uczestniczy w kształceniu specjalistów i wychowawców pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Broni praw i interesów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, wspierając jednocześnie ruch self-adwokatów. ZPMP v SR organizuje wykłady, seminaria, konferencje, sympozja, kursy i wystawy sztuki tworzonej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Organizuje również wyjazdy rehabilitacyjne, wycieczki i zapewnia udział swoich członków w podobnych wydarzeniach organizowanych przez inne organizacje humanitarne i charytatywne. Wydaje czasopisma, publikacje specjalistyczne oraz ulotki. Wspiera także publikacje książek traktujących o życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

ZPMP v SR cieszy się uznaniem wśród innych organizacji oraz osób niepełnosprawnych. Dyrektor ZPMP v SR jest wiceprzewodniczącą Słowackiej Rady Osób Niepełnosprawnych, a pracownicy i członkowie organizacji zasiadają w organach doradczych oraz w kilku komisjach zajmujących się wyborem programów dotacyjnych. Organizacja odgrywa aktywną role w procesie deinstytucjonalizacji na Słowacji.

Większość jej działań, takich jak usługi społeczne, jest regulowana przez ustawę o usługach społecznych (ang. Social Services Act). W ustawie określono warunki jakościowe, kwalifikacyjne, techniczne oraz pozostałe warunki, które muszą być spełnione, aby organizacja uzyskała akredytację. ZPMP v SR uzyskała akredytację w 2009 r. (zaraz po wejściu w życie ustawy). Wszyscy pracownicy świadczący usługi społeczne spełniają warunki kwalifikacyjne określone przez ustawę.

Poza świadczeniem usług społecznych, ZPMP v SR wydaje dwa czasopisma o zasięgu krajowym, tj. „Informácie” oraz „To sme my”. „Informácie” to czasopismo dla specjalistów, rodziców, opiekunów oraz studentów zainteresowanych informacjami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, nowych przepisów i działań odnoszących się do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostarcza wiadomości na temat interesujących projektów i kampanii realizowanych w celu pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

„To sme my” jest czasopismem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W redakcji oprócz osób w pełni sprawnych, pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Piszą one artykuły o swoich zainteresowaniach, zamieszczają swoje wiersze, zdjęcia lub obrazy.

 Jako organizacja skupiająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną na Słowacji, ZPMP v SR prowadzi wiele rodzajów działalności i zmaga się z wieloma różnymi problemami. Organizacja aktywnie wpływa na tworzone przepisy, np. dotyczące zdolności prawnej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, samodzielnego mieszkania itp.

Organizuje również zajęcia edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistów oraz dla self-adwokatów.

Pracownicy ZPMP v SR biorą czynny udział w słowackim projekcie deinstytucjonalizacji usług społecznych (jako doradcy oraz wykładowcy).

ZPMP v SR organizuje również czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną (kluby, wyjazdy). Ponadto organizuje także krajowe wystawy malarstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną i wydaje dwa ogólnokrajowe czasopisma.

Świadczy także usługi opieki ambulatoryjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

ZPMP v SR jest w stałym kontakcie ze swoimi członkami z całej Słowacji, dzięki czemu dysponuje aktualnymi informacjami na temat potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również na temat trwających inicjatyw.


Il Cerchio social cooperative została utworzona w Rawennie w 1981 r. jako spółdzielnia socjalna wspierająca instytucje publiczne, które świadczą usługi społeczne. Celem organizacji jest:

– działanie w interesie społeczności w celu promowania integracji obywateli i społeczeństwa poprzez zarządzanie usługami zdrowotnymi, socjalnymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i rekreacyjnymi,

– zarządzanie usługami opieki zdrowotnej/socjalnej oraz edukacją dostosowaną do potrzeb osób starszych, nieletnich oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Spółdzielnia działa w różnych obszarach, oferując usługi w zakresie opieki domowej, opieki długoterminowej oraz opieki środowiskowej (ang. semi-residential care), np. mieszkalnictwo komunalne, domy opieki środowiskowej, domy opieki społecznej, dzienne ośrodki opieki, w celu poprawy jakości życia korzystających. Dzięki aktywnym działaniom w zakresie projektowania usług, spółdzielnia zapewnia wdrażanie innowacyjnych usług w celu przynoszenia korzyści całej społeczności poprzez poprawę warunków życia członków spółdzielni i ich rodzin.

Od momentu powstania, Il Cerchio zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w prowincji Rawenna i regionie Emilia-Romania. W niektórych kwestiach organizacja oferuje pomoc organom i instytucjom publicznym, a w innych bezpośrednio zajmuje się koordynacją usług na każdym etapie.

Osoba kontaktowa: Mila Alpi – referent ds. osób niepełnosprawnych,

<mila@ilcerchio.ra.it> mila@ilcerchio.ra.it