Partneři

Jsme lidé pracující v nevládní neziskové organizaci. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách. Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.

Něco málo z naší historie

Rytmus vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení. Od roku 2014 jsme Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. Impulsem k založení bylo školení od organizace the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), jež se uskutečnilo v průběhu let 1992 – 1994, a které nás seznámilo se sociálním modelem zdravotního postižení, jenž byl základem nového přístupu k práci s lidmi, zejména pak s lidmi s mentálním postižením. Ten staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti.

 

Sociální společnost Il Cerchio vznikla v Ravenně v roce 1981 jako podpora veřejných institucí, které se zabývají sociálními službami za účelem:

  • Usilování o obecný zájem obce o podporu lidské a sociální integrace občanů prostřednictvím správy zdravotních a sociálních, vzdělávacích a rekreačních služeb.
  • Řízení zdravotnických / sociálních služeb a vzdělávání – orientovaných na potřeby starších, zdravotně postižených, sociální diskomfort dospělých a nezletilých dětí.

Společnost pracuje v různých oblastech sociáln politiky, kde nabízejí služby: péče o domácnost, podpora samostatného bydlení (komunitní bydlení, chráněné bydlení, RSA, denní centra apod.) S cílem zlepšit kvalitu života uživatelů.

Společnost je proaktivně organizována, míněno z hlediska navržení služeb, nabízí aktivaci inovativních služeb, a skrze vylepšení podmínek uživatelů služby a jejich rodin. Přináší výhody celé komunitě.
Od svého založení společnost Il Cerchio působí v oblasti zdravotního postižení v provincii Ravenna a regionu Emilia Romagna. V některých souvislostech nabízí společnost operátory veřejným orgámnům a institucím; V ostatních případec jsou služby spravovány přímo ve všech fázích.
Kontaktní osoba: Mila Alpi – rozhodčí pro oblast zdravotního postižení, mila@ilcerchio.ra.it

 

Polská asociace osob s duševním postižením (PSONI) pracuje ve prospěch a v zájmu osob s mentálním postižením žijících v Polsku, jejich rodičů a zákonných zástupců.
Rodiče, jejichž děti byly diagnostikovány jako osoby s poruchami učení, jim chtějí zlepšit jejich každodenní realitu a poskytnout jim nové příležitosti. Tato perspektiva se vztahuje na všechny; děti, dospívající a dospělí. Nechceme, aby rodiče / pečovatelé poskytnuly klientům všestrannou neustálou pomoc, ale spíše poskytnout příležitosti, které by jim umožnily rozvíjet se fyzicky, kognitivně a společensky tak, aby mohli mít aktivní, samostatný a normální život v rámci společnost.
Hlavním cílem Asociace je zapojit lidi se specifickými potřebami – lidé s poruchami učení v reálném životě. Sdružení je stálou národní organizací s významnými úspěchy.
Hlavní oblasti specifické odbornosti jsou:

  • Včasná intervence
  • Výchovu a rehabilitaci mládeže (speciální školy pro odbornou přípravu pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením)
  • Pracovních seminářů pro dospělé (Střediska odborného poradenství a podpory osob s duševním postižením)
  • Podporované bydlení (chráněné, podporované a výcvikové ubytování, pečovatelské domy)

PSONI se skládá z více než 11 000 členů a více než 120 místních poboček.

 

Sdružení pro pomoc osobám s mentálním postižením v SR (ZPMP v SR) je nevládní a nezisková organizace. ZPMP v SR vzniklo v roce 1980. Spojujeme 44 místních sdružení a máme téměř 10 000 členů. Jsme členem Inclusion Europe ä Inclusion International a členem Rady pro zdravotně postižené.

Hlavním cílem naší organizace je obecná podpora aktivit a opatření zaměřených na děti, mládež a dospělé s mentálním postižením. V souladu s příslušnými právními předpisy poskytujeme sociální prevenci a sociální poradenství (základní a specializované) a sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme podporu a poradenství v oblasti včasné intervence, předškolní a školní péče, rehabilitace, denní péče, ambulantní péče, možnosti zaměstnání, chráněné dílny a chráněné bydlení, rodinná pomoc, volný čas mobilních služeb a volnočasové aktivity. Podílíme se na vzdělávání odborníků a vzdělávání, které pracuje s lidmi s mentálním postižením. Podporujeme práva a zájmy lidí s mentálním postižením, jejich rodiny, pracujeme na šíření sebeobhájování. Pořádáme přednášky, semináře, konference a sympozia, kurzy a výstavy uměleckých děl lidí s mentálním postižením. Pořádáme rekondiční, rehabilitační pobyty, exkurze a účast našich členů na činnosti dalších humanitárních a charitativních organizací. Vydáváme časopisy, odborné publikace, letáky. Podporuje vydávání literatury o životě lidí s mentálním postižením a jejich rodin.

ZPMP v SR je dobře přijímána mezi dalšími organizacemi osob se zdravotním postižením. Naším ředitelem je místopředseda Rady pro zdravotně postižené, naši zaměstnanci a členové se účastní několika poradních orgánů, několika výběrových komisí pro grantové schémata. Naše organizace hraje aktivní roli v procesu deinstitucionalizace na Slovensku.

Většina našich profesních činností, jako jsou sociální služby, upravuje zákon o sociálních službách. Kvalitativní, kvalifikační, technické a další podmínky jsou v tomto zákoně vymezeny a musí být splněny k získání akreditace. Jsme akreditovaným subjektem od roku 2009 (brzy po vstupu zákona v platnost). Všichni odborníci poskytující sociální služby splňují kvalifikační podmínky požadované zákonem.

Vedle sociálních služeb zveřejňujeme dva celostátní časopisy – Informace, To sme my. Informace je časopis pro odborníky, rodiče, opatrovníky, studenty, kteří mají zájem o aktuální informace týkající se lidí s mentálním postižením, o nových právních předpisech a činnostech, které se děje pro lidi s mentálním postižením. Přináší zprávy o zajímavých projektech a kampaních realizovaných na podporu lidí s mentálním postižením.

To jsme my – časopis je určen pro lidi s mentálním postižením. Redakční tým obsahuje vedle osob bez postižení osoby s mentálním postižením. Zpracovávají články o své činnosti, v tomto časopise publikují svou poezii, fotografie nebo obrazy.

Jako zastřešující organizace pro lidi s mentálním postižením na Slovensku poskytujeme několik služeb a činností, se musíme vypořádat s několika druhy problémů. Jsme aktivní v ovlivňování legislativy – právní způsobilost, zaměstnanost, vzdělání, nezávislý život atd.

Organizujeme vzdělávací aktivity pro osoby s mentálním postižením, pro sebeobhájce a pro profesionály.

Naši odborníci se aktivně podílejí na národním projektu deinstitucionalizace sociálních služeb (jako poradci i lektoři).

Organizujeme volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením (kluby, pobyty). Organizujeme národní výstavu obrazů lidí s mentálním postižením a vydáváme dva národní časopisy.

Poskytujeme ambulantní sociální služby pro osoby s mentálním postižením a jejich rodiny.

Jsme v neustálém kontaktu s našimi členy z celého Slovenska, takže máme aktuální informace o potřebách a problémech lidí s mentálním postižením a o probíhajících činnostech.