Partneri

PSONI logoPSONI

Poľské združenie pre ľudí s mentálnym  s mentálnym postihnutím (PSONI) pracuje v prospech a v mene ľudí s mentálnym postihnutím žijúcich v Poľsku, ich rodičov a zákonných zástupcov. Rodičia ktorých deti boli diagnostikované ako osoby s poruchami učenia, si želajú poskytnúť im plnohodnotný život a nové príležitosti. Táto perspektíva sa týka všetkých; batoliat, tínedžerov aj dospelých. Nie je zámerom rodiča/opatrovateľa poskytnúť im všestrannú stálu pomoc, ale skôr poskytnúť príležitosti, ktoré by im umožnili sa vyvíjať psychicky, kognitívne a spoločensky, aby im umožnili mať aktívny, samostatný a normálny život v rámci spoločnosti.

Hlavným cieľom združenia je zahrnúť ľudí so špecifickými potrebami – ľudí s poruchami učenia do reálneho života. Združenie je zavedenou národnou organizáciou s významnými úspechmi.

Hlavné oblasti špecifických odborných znalostí sú:

  • včasná starostlivosť
  • vzdelanie mládeže a rehabilitácia (Špeciálne školy pre odbornú prípravu žiakov s miernym a ťažkým intelektuálnym postihnutím)
  • pracovné semináre pre dospelých
  • podporované zamestnávanie (Centrá pre odborné poradenstvo a podporu ľudí s mentálnym postihnutím)
  • podporované bývanie (chránené, podporované a školiace ubytovanie, opatrovateľské domy)

PSONI pozostáva z viac než 11 000 členov, ktoré sú vo viac než 120tich miestnych pobočkách.


ZPMP

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je mimovládna a nezisková organizácia. ZPMP v SR bola zriadená v roku 1980. Zastrešujeme 44 miestnych pobočiek a máme takmer 10 000 členov. Sme členmi Inclusion Europe a Inclusion International a členmi národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. Hlavný účel našej organizácie je všeobecná podpora aktivít a opatrení zameraných na podporu detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V súlade s príslušnou legislatívou poskytujeme sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo (základné a špecializované) a sociálnu rehabilitáciu pre ľudí s postihnutím. Poskytujeme podporu a poradenstvo v oblasti včasnej intervencie, predškolskej a školskej starostlivosti, rehabilitácie, denných centier starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, možností zamestnania, chránených dielní a podporovaného bývania, rodinnej pomoci, voľného pohybu mobilných služieb a voľno-časových aktivít. Podieľame sa na vzdelávaní profesionálov a na vzdelávaní ľudí, ktorí pracujú s mentálne postihnutými osobami. Obhajujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodín, pracujeme na rozširovaní sebaobhajovania. Organizujeme prednášky, semináre, konferencie a sympóziá, kurzy  a výstavy umeleckých diel ľudí s mentálnym postihnutím. Organizujeme rekondičné, rehabilitačné pobyty, exkurzie a účasť našich členov na aktivitách iných humanitných a charitatívnych organizácii. Vydávame časopisy, špecializované publikácie, letáky. Podporujeme uverejňovanie literatúry týkajúcej sa života ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.

ZPMP v SR je dobre prijímaná medzi inými organizáciami ľudí s mentálnym postihnutím. Naším riaditeľom je podpredseda Slovenskej rady pre zdravotne postihnuté osoby, naši zamestnanci a členovia sa zúčastňujú vo viacerých poradných orgánoch, vo viacerých výberových komisiách pre grantové schémy. Naša organizácia aktívne vystupuje v procese deinštitucionalizácie na Slovensku.

Väčšinu našich profesionálnych aktivít, upravuje zákon o sociálnych službách. V tomto zákone sú definované kvalitatívne, kvalifikačné, technické a iné podmienky, ktoré musia byť splnené na získanie akreditácie. Sme akreditovaným subjektom od roku 2009 (krátko potom, čo zákon vstúpil do platnosti). Všetci profesionáli poskytujúci sociálne služby napĺňajú kvalifikačné predpoklady vyžadované zákonom.

Popri sociálnych službách vydávame dva celoštátne časopisy – Informácie a To sme my. Informácie je časopis pre odborníkov, rodičov, zástupcov, študentov ktorých zaujímajú aktuálne informácie týkajúce sa ľudí s mentálnym postihnutím, novú legislatívu a aktivity, ktoré sa dejú pre ľudí s mentálnym postihnutím.  Prináša novinky o zaujímavých projektoch a kampaniach zrealizovaných na podporu ľudí s mentálnym postihnutím. Redakčná rada pozostáva okrem ľudí bez postihnutia aj z ľudí s mentálnym postihnutím. Pripravujú články o ich aktivitách, vydávajú svoju poéziu, fotografie či svoje kresby v tomto časopise.

Ako zastrešujúca organizácia pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku poskytujeme niekoľko druhov aktivít a musíme riešiť viacero problémov. Aktívne pôsobíme na ovplyvňovaní legislatívy – právnej spôsobilosti, zamestnanosti, vzdelávania, nezávislého bývania atď. Organizujeme vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím, pre sebaobhajcov a odborníkov. Naši odborníci sa aktívne zapájajú do národného projektu deinštitucionalizácie sociálnych služieb (ako poradcovia aj lektori).  Organizujeme voľno-časové aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím (kluby, pobyty). Organizujeme národnú výstavu malieb ľudí s mentálnym postihnutím a vydávame dva časopisy. Poskytujeme ambulantné sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Sme v neustálom kontakte s našimi členmi z celého Slovenska, takže máme súčasné informácie ohľadom potrieb a problémov ľudí s mentálnym postihnutím ako aj o aktivitách, ktoré práve prebiehajú.

 


il cerchio logo

Il Cerchio social cooperative bolo vytvorené v Ravenne v roku 1981 ako podpora verejným inštitúciám, ktoré sa zaoberajú sociálnymi službami s cieľom:

– sledovať všeobecný záujem komunity na podporu ľudskej a sociálnej integrácie občanov prostredníctvom riadenia zdravotných a sociálnych, vzdelávacích a rekreačných služieb.

– riadenie služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti a vzdelávania – orientujú sa na potreby starších, zdravotne postihnutých dospelých a maloletých detí.

Združenie pracuje v rôznych oblastiach politiky, ktoré ponúkajú služby: domácu starostlivosť, rezidenčnú starostlivosť (komunálne bývanie, chránené bývanie, RSA, centrá dennej starostlivosti atď.) s cieľom zlepšiť kvalitu života užívateľov. Združenie je aktívne organizované z hľadiska ponuky služieb, ktoré ponúkajú aktiváciu inovatívnych služieb s cieľom priniesť výhody celej spoločnosti prostredníctvom zlepšenia podmienok užívateľov a ich rodín.

Od svojho založenia pôsobí  združenie Il Cerchio v oblasti zdravotného postihnutia v provincii Ravenna a v regióne Emilia Romagna.

Kontaktná osoba: Mila Alpi – komisár pre oblasť postihnutia mila@ilcerchio.ra.it


RYTMUS. Sme ľudia pracujúci v mimovládnej, neziskovej organizácií. Podporujeme ľudí so zdravotným postihnutím v ich aktívnom začleňovaní sa do života – v škole, v práci, v mieste bydliska a pri voľnočasových aktivitách. Využívame prirodzené zdroje podpory v spoločnosti. Volíme individuálny prístup. Podporujeme ľudí v uplatňovaní ich práv. Konáme tak prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a realizovania tematických akcií.

Niečo málo z našej histórie.

Rytmus vznikol v roku 1994 ako občianske združenie. Od roku 2014 sme Rytmus – od klientka k občanovi, o.p.s. Impulzom k založeniu bolo školenie od organizácie the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC),ktoré sa uskutočnilo v priebehu rokov 1992 – 1994 a ktoré nás zoznámilo so sociálnym modelom zdravotného postihnutia, ktorý bol základom nového prístupu k práci s ľuďmi a hlavne s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Tento prístup je postavený na rešpekte k ľudským právam a na aktívnej pomoci pri začleňovaní do prirodzeného prostredia, na podpore samostatnosti a nezávislosti.